§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.gorabbit.pl (zwanego dalej: “Sklepem Internetowym”), jak również zasady Polityki korzystania z plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych jest “The Rabbit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737457; REGON: 380579706; NIP: 525-275-45-28 (zwanym dalej “Administratorem Danych”).

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.2018; Poz. 1000), (zwanym dalej “RODO”).

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

1. Administrator Danych zbiera dane osobowe (tj. informacje o zidentyfikowanej osobie lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej) osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (konsumenci), osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących lub działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie “Klientami”.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; korzystania z formularza kontaktowego, w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

d) subskrypcji biuletynu Newsletter, w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj;
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
d. imię i nazwisko;
e. numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient ustala samodzielnie hasło dostępu do swojego Konta Klienta.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe do wysyłki:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj;
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, Klient oprócz informacji wskazanych w pkt. 5 lit. a)-d) podaje dodatkowo:

a) Firmę przedsiębiorcy:
b) Adres siedziby jeśli jest inny niż adres wskazany do wysyłki
c) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje swój adres e-mail.

9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym, celem usprawnienia i ułatwienia procesu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z tych usług, jak również w celu poprawy funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz świadczonych w jego ramach usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz celem obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, adres, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie Konta Klienta. Jednocześnie brak podania danych w przypadku złożenia zamówienia na produkty będące w asortymencie Sklepu Internetowego uniemożliwia przyjęcie zamówienia do realizacji oraz wykonanie umowy sprzedaży.

§ 3 ZASADY UDOSTĘPNIANIA, POWIERZANIA ORAZ PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są usługodawcom, z których korzysta Administrator Danych przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach powierzenia danych, wówczas o sposobie i celach ich przetwarzania decyduje Administrator danych, lub też poszczególni usługodawcy, którym przekazywane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, działając wówczas w charakterze administratorów danych.

a) Podmioty przetwarzające. Administrator Danych powierza przetwarzanie danych na podstawie umów, zgodnie z art. 28-29 RODO, a dane te przetwarzane są wyłącznie na polecenie Administratora Danych. Powierzenie przetwarzania danych ma miejsce w szczególności w przypadku usług hostingu, usług księgowych, usług systemu do marketingu, systemu do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemu do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Administrator Danych korzysta z usług usługodawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, w ramach dostarczanych usług płatności elektronicznych oraz bankowych.

2. Usługodawcy, z których usług korzysta Administrator danych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora Danych tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator Danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora Danych tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub operatorom usług pocztowych, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal lub pośrednictwem internetowego serwisu usługowego pośredniczącym w przekazywaniu płatności jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności podmiotom świadczącym w/w usługi.

6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu Newsletter na jego adres e-mail Administrator Danych będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 4 POLITYKA COOKIES, ADRES IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies, oznaczających dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój “czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora Danych produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Administrator Danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

3. Administrator Danych wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji oraz zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego, a w szczególności:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, celem ustalenia, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

c) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, umożliwiając jednocześnie dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.

d) W celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego reklam usług i produktów firm trzecich.

e) Dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego, jak również zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

4. Administrator Danych wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie);

c) zalogowania do Sklepu Internetowego za pomocą serwisu zewnętrznego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Administrator Danych może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora Danych przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

§ 5 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jakiej udzielił Administratorowi Danych

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora Danych zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, z których korzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator danych przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się skuteczny i Administrator Danych nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (wobec braku ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw, interesów i wolności Klienta, lub też wobec braku podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń) lub sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator Danych podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator Danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, których zachowanie jest konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator Danych nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator Danych ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na …. dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator Danych, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora Danych potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi Danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Klient ma prawo otrzymywania informacji w przedmiocie przetwarzania jego danych osobowych i przysługujących mu praw oraz może zgłaszać w tym zakresie do Administratora Danych skargi, zapytania, uwagi i wnioski.

9. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO HASŁA

1. Administrator Danych zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Administrator Danych stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, w związku z tym brak jest możliwości przypomnienia dotychczasowego hasła i konieczne jest wygenerowanie nowego hasła. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem “przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

3. Administrator danych nie wysyła korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

2. Zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Administrator Danych poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie, o zmianie Polityki Prywatności za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do zmienionego tekstu.