REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GORABBIT.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.gorabbit.pl prowadzony jest przez spółkę “The Rabbit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737457; REGON: 380579706; NIP: 525-275-45-28.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.gorabbit.pl określa zasady składania zamówień na towary, których sprzedaż prowadzi Sprzedający, jak również tryb i sposób zawierania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki stron.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, iż wie, że pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty, co jest warunkiem skutecznego złożenia zamówienia.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.gorabbit.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu.

6. Użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu internetowego pojęcia oznaczają:

a) Sprzedający – “The Rabbit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737457; REGON: 380579706; NIP: 525-275-45-28.

b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach określonych właściwymi przepisami także posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu na towary Sprzedającego.

c) Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.gorabbit.pl

f) Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.gorabbit.pl w ramach którego Klient może składać zamówienia i za pośrednictwem którego dochodzi do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

g) Produkt(y) –dostępne w Sklepie rzeczy ruchome lub usługi będące przedmiotem sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

h) Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot pośredniczący przy dokonywaniu płatności.

i) Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

j) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

k) Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

l) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 2 ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień regulaminu jest Sprzedający tj. spółka “The Rabbit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737457; REGON: 380579706; NIP: 525-275-45-28,

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia i zawartej umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia Sprzedający może udostępnić dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, dystrybutorzy i producenci Produktów, którzy będą wysyłać Produkt bezpośrednio Klientowi, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji ich zadań, związanych bezpośrednio z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Sprzedający za odrębną zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.2018; Poz. 1000).

4. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności prawo do dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również inne uprawnienia, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)

5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej zmieniając swoje dane w “Ustawieniach Mailingu” lub kontaktując się z administratorem Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@gorabbit.pl , lub informując Sprzedającego w inny sposób o rezygnacji, o której mowa powyżej.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge w wersji zawierającą najnowszą aktualizację oraz do dwóch aktualizacji wstecz z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu “cookies” oraz łącze internetowe.

2. Sprzedający stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm “cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie “cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Szczegółowe zasady korzystania z plików “cookies” zawarte są w Polityce prywatności i polityce “cookies”, do której dostęp znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Sprzedający zwraca uwagę, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować we własnym zakresie właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

5. Sprzedający świadczy Klientom następujące usługi drogą elektroniczną:

a) prowadzenie Konta Klienta

b) Newsletter

c) Formularz kontaktowy

6. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient może w każdym czasie dokonać dezaktywacji / usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem odpowiedniego pola w panelu Konta Klienta.

7. Usługa Formularz kontaktowy polega na udostępnieniu Klientom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedającego.

8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedającego, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w panelu Konta Klienta. Warunkiem korzystania z Newsletter`a jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 5; w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami naruszającymi integralność serwisu Sklepu. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 4 PRODUKTY

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający oferuje Klientom możliwość nabywania będących w asortymencie Sklepu Produktów.

2. Klient ma możliwość zapoznania się z opisem oraz poglądowymi zdjęciami Produktów dostępnych w ramach Sklepu. Zdjęcia poglądowe, z uwagi na ich charakter, mogą w sposób niewystarczający lub niekompletny dokumentować Produkt.

3. Opisy Produktów i ich zastosowanie, zamieszczone w Sklepie pochodzą od producentów Produktów i uwzględniają ich zalecenia co do zastosowania Produktu.

4. Przed zakupem Produktów zaleca się, aby Klient skonsultował podjętą decyzję o zakupie Produktu z osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny, o ile Klient sam takiej nie posiada, a w szczególności ocenił przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania.

§ 5 ZAMÓWIENIA

1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem systemu zamówień dostępnego w ramach Sklepu.

2. Składane przez Klienta zamówienie stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty w przypadku jej przyjęcia przez Sprzedającego oraz zawarcia umowy sprzedaży. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany, iż pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty.

3. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedający przesłał Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Klienta, oferta ta przestaje wiązać.

4. Zamówienia na Produkty są składane bez procesu rejestracji konta lub po przeprowadzeniu procesu rejestracji w serwisie internetowym Sklepu oraz utworzeniu indywidualnego Konta Klienta, do którego dostęp Klient uzyska za pomocą wybranego loginu i hasła.

5. Usługa prowadzenia konta Klienta jest nieodpłatna.

6. Przed przystąpieniem do rejestracji oraz założeniem indywidulanego konta w serwisie Sklepu, Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. W procesie rejestracji Klient zostanie poproszony o złożenie oświadczenie o wyrażaniu zgody i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Odmowa lub brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rejestracji oraz zakupy w serwisie Sklepu.

9. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem serwisu Sklepu dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15.00, w soboty, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

10. Zamówienia składane są za pomocą formularza zamówienia. Po doręczeniu zamówienia Klienta Sprzedającemu, Klient otrzyma na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie doręczenia zamówienia. Wiadomość ta generowana jest automatycznie oraz stanowi informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu i nie powinna być utożsamiana przez Klienta z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

11. Przy składaniu zamówienia Klient powinien podać adres, na który powinna zostać dostarczona przesyłka z zamówionym Produktem, w tym imię i nazwisko adresata przesyłki, nazwę ulicy, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości wraz z nazwą województwa, kontaktowy numer telefonu.

12. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

13. Z uwagi na prowadzenie sprzedaży w trybie ciągłym przez Sprzedającego dostępność Produktów może ulegać ciągłym zmianom. W przypadku niedostępności jednego lub większej liczby Produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu w celu umożliwienia Klientowi podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dostawy Produktów wskazanych w zamówieniu w późniejszym terminie albo częściowej realizacji zamówienia albo całkowitej rezygnacji ze złożonego zamówienia.

14. Po potwierdzeniu przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający prześlę Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy, które zawierać będzie informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposobie płatności, sposobie i terminie spełnienia świadczenia, cenie oraz informacje o kontakcie ze Sprzedającym, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta i Konsumenta, jak również inne informacje, do przekazania których Sprzedający jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku nastąpi poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.

15. W przypadku wybrania innej formy płatności niż “za pobraniem” i niedokonania płatności przez Klienta w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedającego, zamówienie przestaje wiązać Sprzedawcę i Klienta oraz zostaje anulowane bez konieczności odrębnego przesyłania oświadczeń.

16. Okres przygotowania Produktu do wysyłki (tj. kompletowanie zamówionych przez Klienta Produktów, przygotowanie Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) wynosi 2 dni robocze od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego, a w przypadku wyboru opcji płatności “za pobraniem” w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy. Okres ten nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz czasu koniecznego na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika.

§ 6 CENY

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny podawane przez Sklep są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. W przypadku Zamówienia towarów, które mają zostać wysłane za granicę, wszelkie koszty związane z wysyłką, w tym należne podatki, cła i inne opłaty, ponosi Klient. Z uwagi na to, iż koszty te mogą być różne w zależności, od kraju do którego miałby być dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt, Klient powinien zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez Sprzedającego w serwisie Sklepu na temat kosztów wysyłki Produktów do poszczególnych krajów. W przypadku gdy w serwisie Sklepu nie została umieszczona informacja o kosztach wysyłki do danego kraju, Klient powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedającym celem ustalenia możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz kosztów dostarczenia Produktów. Sprzedający jest uprawniony do odmowy zawarcia sprzedaży, w przypadku gdy przesłanie Produktu do kraju wskazanego przez Klienta wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami.

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku Klienta będącego Konsumentem zamówienie złożone przez Klienta oraz potwierdzone przez Sprzedającego realizowane będzie po cenie obowiązującej w momencie złożenia przez Klienta oferty Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7 PŁATNOŚCI

1. Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności:

a) Przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedającego (przedpłata) – (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

b) Za pośrednictwem PayPal – (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

c) Za pośrednictwem internetowego serwisu usługowego, pośredniczącego w przekazywaniu płatności realizowany e-przelewem albo kartą kredytową, pomiędzy Klientem a Sprzedającym – (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

d) Kartą kredytową akceptowaną przez Sprzedajacego

e) “za pobraniem” – (w tym przypadku realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę, jeżeli wybrał formę płatności wskazaną w ust. 1 lit a) do c), a w przypadku wyboru formy płatności “za pobraniem” Klient dokonuje płatności przy odbiorze zamówienia.

3. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedającego, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail. W takim przypadku, w celu zakupu danego Produktu Klient powinien złożyć kolejne zamówienie w sposób przewidziany postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Klienta zostaną każdorazowo wskazane w “koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub umieszczenie Produktu w paczkomacie.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są udostępniane Klientowi podczas składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży.

4. Orientacyjny termin dostawy każdorazowo wskazany będzie w zakładce Produktu na stronie internetowej Sklepu a w przypadku jego braku w potwierdzeniu zamówienia. Dostawy są realizowane w godzinach od 8:00 do 16:00, w dni robocze, w terminie 4-5 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zewnętrznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany, ale w każdym przypadku dostawa nastąpi nie dalej niż w 30 dniu od daty zawarcia umowy.

5. Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionych Produktów. Sprzedający może żądać od Klienta zwrotu poniesionych przez Sprzedającego dodatkowych kosztów wysyłki towaru bezpodstawnie nieodebranego przez Klienta.

6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta lub za pośrednictwem kuriera, Klient powinien w miarę możliwości w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i o ile jest to możliwe, Klient powinien jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.

7. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania Klientowi, przy czym za wydanie uważa się powierzenie przez Sprzedającego rzeczy przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

8. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej i bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Klienta przy wykorzystaniu formularza odstąpienia dostępnego pod adresem: THE RABBIT Sp. z o.o. , ul Górnicza 9, 44-245 Żory. Wykorzystanie formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta.

2. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. W przypadku gdy Produkty dostarczane są partiami, termin na odstąpienie zaczyna biec od momentu dostarczenia ostatniego Produktu lub ostatniej partii Produktów. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie przez Konsumenta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przez jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i przesłane przez Klienta na adres na adres “The Rabbit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Górnicza 9, 44-245 Żory. Oświadczenie o odstąpieniu może także zostać doręczone Sprzedającemu osobiście przez Klienta lub osobę trzecią. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Klienta. Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi na piśmie lub poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.

4. W razie odstąpienia od umowy w powyższy sposób umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni, o dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie przez Konsumenta produktu przed jego upływem na adres “The Rabbit” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Górnicza 9, 44-245 Żory. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W miarę możliwości Produkt powinien być odesłany w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jeżeli odesłanie Produktu w powyższy sposób nie jest możliwe, powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości do Produktu powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie jego zakupu u Sprzedającego (w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT, lub inne dowody zakupu produktu od Sprzedającego).

6. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. koszty opakowania oraz zwrotnego przesłania ponosi Konsument i nie są one zwracane przez Sprzedającego, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

7. Uiszczone przez Konsumenta płatności, w tym cena zakupu produktu oraz koszty jego dostarczenia Konsumentowi zostaną zwrócone Konsumentowi w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał zapłaty, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający może wyrazić zgodę na inną, wskazaną przez Konsumenta formę zwrotu. W przypadku, gdy wskazana przez Konsumenta forma zwrotu wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, Sprzedający może uzależnić dokonanie zwrotu od ich uiszczenia przez Konsumenta. Konsument może wyrazić zgodę na zaproponowaną przez Sprzedającego inną formę zwrotu, która nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10 REKLAMACJE

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były zgodne z treścią zamówienia.

2. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad fizycznych zakupionych Produktów w rozumieniu art. 556(1) Kodeksu Cywilnego, Sklep wszczyna po zgłoszeniu Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w § 11.

3. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad zakupionych Produktów, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z tym że odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści oraz ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu, a nadto Klient może żądać wyłącznie naprawy, wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad (koszty wymiany obciążają Sprzedającego) lub żądać obniżenia ceny. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedający biorąc pod uwagę rodzaj i zakres wady Produktu. W przypadku niemożliwości wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad z uwagi na brak dostępności Produktów podlegających wymianie w Sklepie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, Klient może żądać wyłącznie obniżenia ceny. Zgłoszenie wadliwości zakupionych Produktów oraz żądania Klienta winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.

2. W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia jest wadliwy, niekompletny lub niezgodny z opisem Klienta ma prawo do złożenia reklamacji.

3. W celu złożenia reklamacji należy przesłać pismo reklamacyjne na adres Sprzedającego THE RABBIT Sp. z o.o. , ul Górnicza 9, 44-245 Żory, lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: pomoc@gorabbit.pl wraz z opisem wady / niezgodności towaru z umową. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta.

4. W miarę możliwości reklamacja powinna być wniesiona na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu i do reklamacji powinna w miarę możliwości zostać dołączona dokumentacja zdjęciowa obrazująca wadę lub niezgodność Produktu z umową oraz sposób postępowania z Produktem po jego dostarczeniu Klientowi, w szczególności czy został zamontowany w pojeździe, użyty w pojeździe itd. Powyższe wymogi nie są obowiązkiem Konsumenta ale mogą znacznie ułatwić i przyśpieszyć rozpatrywanie złożonej reklamacji.

5. Po otrzymaniu reklamacji i jej rozpatrzeniu Sprzedający może:

a) uwzględnić reklamację na podstawie nadesłanych zdjęć

b) poprosić Klienta o przesłanie reklamowanego Produktu na koszt Sprzedającego na adres wskazany w ust. 3 powyżej

6. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany przesyłką poleconą do Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatrzy reklamacje Klienta w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O wynikach postepowania reklamacyjnego Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

8. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną Sprzedający może dokonać naprawy Produktu lub wymiany Produktu na nowy, wolny od wad. Klient powinien w takim przypadku przesłać wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego na adres wskazany w ust. 3. Naprawa lub wymiana Produktu nastąpi w terminie do 7 Dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego wadliwego Produktu. W przypadku przesłania przez Klienta Produktu wraz z pismem reklamacyjnym termin ten liczony będzie od daty poinformowania Klienta o uwzględnieniu jego reklamacji.

9. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

10. Sprzedający informuje ponadto, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem wspomnianej powyżej unijnej platformy internetowej ODR.

11. Informacje o możliwościach skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur znajdując się na pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

12. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu, pod adresem https://gorabbit.pl/zglos-reklamacje-lub-zwrot.

13. W przypadku wad zakupionego towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w serwisach gwaranta bądź prowadzić postępowanie gwarancyjne za pośrednictwem Sprzedawcy, zgłaszając taki zamiar w formularzu reklamacyjnym.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. W przypadku przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem, Klient ten zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a w szczególności zbadać kompletność i nienaruszalność opakowania.

2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania Klientowi, przy czym za wydanie uważa się powierzenie przez Sprzedającego rzeczy przewoźnikowi.

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego.

4. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem w każdym przypadku zostaje ograniczona z tytułu realizacji określonego zamówienia, do wartości tego zamówienia, bez względu na podstawę prawną zgłoszonego roszczenia oraz bez względu na liczbę zgłoszonych roszczeń.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego, z zachowaniem ograniczenia wartościowego wskazanego w ust. 3, w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistej straty i nie obejmuje odpowiedzialności za utracone korzyści.

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Produktu zamontowanego do pojazdu mechanicznego, Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest wskazać datę montażu oraz opisać rodzaj zgłaszanej wady.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamówienia, a w szczególności za niedostosowanie zamówienia do potrzeb Klienta, który składa zamówienie nie będąc Konsumentem.

8. Wszelkie opisy, dane techniczne oraz inne dane dotyczące Produktów są informacjami podanymi przez producentów Produktów i Klient niebędący Konsumentem nie może z tytułu ewentualnych niezgodności zgłaszać roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

9. Korzystanie przez Klienta niebędącego Konsumentem z helpdesk’u, call center lub innej telefonicznej informacji Sprzedającego ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi w tym zakresie, jakichkolwiek zapewnień lub zobowiązań ze strony Sprzedającego, w szczególności nie modyfikuje lub zmienia zapewnień, warunków użytkowania, przeznaczenia lub udzielanych przez producentów Produktu gwarancji.

10. W przypadku zgłoszenia do Sprzedającego przez Klienta niebędącego Konsumentem reklamacji z tytułu wad Produktów obowiązuje następujące postępowanie:

a) Klient przesyła zgłoszenie reklamacyjne na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu

b) Sprzedający samodzielnie rozpatruje reklamację lub przesyła zgłoszenie reklamacyjne do producenta lub dostawcy Produktu,

c) w przypadku gdy zbadanie Produktu wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki/badań technicznych, które musi ponieść Sprzedający, Sprzedający dokona zgłoszenia reklamacyjnego wyłącznie po uprzednim uiszczeniu przez Klienta tych kosztów

d) termin rozpatrzenia reklamacji jest zależny od terminów rozpatrywania reklamacji przez producenta lub dostawcę Produktu.

11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, niebędącym Konsumentem zostanie poddane Sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Sprzedającego.

12. Powyższe uregulowania w sposób kompletny stanowią o prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności Sprzedającego i Klienta nie będącego Konsumentem w postępowaniu reklamacyjnym, przez co powołując się na art. 588 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w inny sposób niż wyżej wskazany.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym Konsumentem zostanie poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296).

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.